(1)
Fausto-Sterling, A.; Trajanoski, Žarko. The Five Sexes, Revisited: The Varieties of Sex Will Test the Medical Values and Social Norms: Петте пола, повторно: Вариететите на полот ќе ги тестираат медицинските вредности и општествените норми. IJPGC 2004, 3, 207-221.