(1)
Perić, T.; Kovačić, M. At the Crossroads: Human Rights of Romani Women in South East Europe: На крстопати: Човековите права на жените Ромки во Југоисточна Европа. IJPGC 2005, 4, 129-162.