(1)
Mesec, P.; Dimkovska, L. Автобиогрфија на лудилото. Пример: Жерар де Нервал, Аурелија или соништата на животот. IJPGC 2008, 7, 80-95.