[1]
A. Fausto-Sterling and Žarko Trajanoski, “The Five Sexes, Revisited: The Varieties of Sex Will Test the Medical Values and Social Norms: Петте пола, повторно: Вариететите на полот ќе ги тестираат медицинските вредности и општествените норми”, IJPGC, vol. 3, no. 1, pp. 207-221, Jan. 2004.