[1]
P. Mesec and L. Dimkovska, “Автобиогрфија на лудилото. Пример: Жерар де Нервал, Аурелија или соништата на животот”, IJPGC, vol. 7, no. 3, pp. 80-95, Jun. 2008.