[1]
K. Kolozova, “Metaphysics of Finance Economy: Of its Radicalization as the Method of Revoking Real Economy”, IJPGC, vol. 11, no. 1, pp. 19-31, Jan. 2015.