(1)
Anastasova, S. Decentring Identity (Cultural, Political, Gender Identity in The Museum of Unconditional Surrender by Dubravka Ugrešić): Децентрирање на идентитетот (културен, политички, родов идентитет во Музејот на безусловното предавање од Дубравка Угрешиќ). IJPGC 2007, 6, 295-314.