(1)
Said, S. B.; Stojanovska-Ilievska, N. Representations of Identity and Linguistic Diversity in the Urban Space of Tunisia: Презентирање на идентитетот и лингвистичкиот диверзитет во урбаниот простор на Тунис. IJPGC 2007, 6, 315-341.