(1)
Papić, Žarana; Dimitrovska-Gajdoska, D. Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите. IJPGC 2008, 7, 34-70.