(1)
Milić, N.; Dimitrovska-Gajdoska, D. Ризом-Делез (За четири речиси поетски изреки на Хераклит од Ефес на кои може да се сумира мислата на Жил Делез). IJPGC 2008, 7, 71-79.