(1)
Šišovski, J.; Lechevska, K. Overregulation As a Means of Control: Stifling the Media Freedom and Educational System in Macedonia: Прекумерна регулација како средство за контрола: Задушување на слободата на медиумите и образовниот систем во Македонија. IJPGC 2016, 12, 102-124.