(1)
Brassier, R.; Ruskovska, R. Pricing Time: Outline and Discussion on Suhail Malik’s “The Ontology of Finance”: Формирање цена за времето: резиме и дискусија за „Онтологија на финансиите“ на Сухаил Малик. IJPGC 2017, 14, 86-128.