(1)
Efthymiou, A.; Athanasiou, A. Alkisti Efthymiou in Conversation With Athena Athanasiou: Spectral Publics and Antifascist Eventualities. IJPGC 2019, 16, 102-113.