(1)
Shikov, V.; Ruskovska, R. Realism - The Ideological Chameleon (On TV Image “Realism”): Реализмот - идеолошкиот камелеон (за „реализмот“ на телевизиската слика). IJPGC 2002, 1, 131-141.