(1)
Жупанчич, А. Рез на полот (во Лакановска смисла). IJPGC 2022, 19, 136-146.