Papić, Žarana, & Dimitrovska-Gajdoska, D. (2008). Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 7(3), 34-70. https://doi.org/10.51151/identities.v7i3.241