Trajanoski, Žarko, & Ahmeti, X. (2003). Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-u në Shkup: diskursi postkolonial në Ballkan dhe rreth tij. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2(1), 143-153. https://doi.org/10.51151/identities.v2i1.94