Milevska, S., Spivak, G. C., & Hodja, M. (2003). Resistance that Cannot Be Recognized as Such: Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: Rezistenca e cila nuk mund të njihet si e tillë: Intervistë me Gayatri Chakravorty Spivak. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2(2), 27-45. https://doi.org/10.51151/identities.v2i2.99