Papić, Žarana, and Dušica Dimitrovska-Gajdoska. 2008. “Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 7 (3):34-70. https://doi.org/10.51151/identities.v7i3.241.