Papić, Žarana and Dimitrovska-Gajdoska, D. (2008) “Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите”, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 7(3), pp. 34-70. doi: 10.51151/identities.v7i3.241.