[1]
S. Anastasova, “Decentring Identity (Cultural, Political, Gender Identity in The Museum of Unconditional Surrender by Dubravka Ugrešić): Децентрирање на идентитетот (културен, политички, родов идентитет во Музејот на безусловното предавање од Дубравка Угрешиќ)”, IJPGC, vol. 6, no. 2-3, pp. 295-314, Jun. 2007.