[1]
S. B. Said and N. Stojanovska-Ilievska, “Representations of Identity and Linguistic Diversity in the Urban Space of Tunisia: Презентирање на идентитетот и лингвистичкиот диверзитет во урбаниот простор на Тунис”, IJPGC, vol. 6, no. 2-3, pp. 315-341, Jun. 2007.