[1]
Žarana Papić and D. Dimitrovska-Gajdoska, “Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите”, IJPGC, vol. 7, no. 3, pp. 34-70, Jun. 2008.