[1]
J. Šišovski and K. Lechevska, “Overregulation as a Means of Control: Stifling the Media Freedom and Educational System in Macedonia: Прекумерна регулација како средство за контрола: Задушување на слободата на медиумите и образовниот систем во Македонија”, IJPGC, vol. 12, no. 1-2, pp. 102-124, Jan. 2016.