[1]
S. Milevska, G. C. Spivak, and M. Hodja, “Resistance that Cannot Be Recognized as Such: Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: Rezistenca e cila nuk mund të njihet si e tillë: Intervistë me Gayatri Chakravorty Spivak”, IJPGC, vol. 2, no. 2, pp. 27-45, Jun. 2003.