Papić, Žarana, and D. Dimitrovska-Gajdoska. “Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 7, no. 3, June 2008, pp. 34-70, doi:10.51151/identities.v7i3.241.