Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите

Authors

  • Žarana Papić University of Belgrade
  • Dušica Dimitrovska-Gajdoska Independent Researcher

DOI:

https://doi.org/10.51151/identities.v7i3.241

Keywords:

nature-culture, binarism, sexual difference, Levi-Strauss

Abstract

Author(s): Žarana Papić | Жарана Папиќ

Title (Macedonian): Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите

Translated by (Serbian to Macedonian): Dušica Dimitrovska-Gajdoska | Душица Димитровска-Гајдоска

Journal Reference: Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 7, No. 3 (Winter 2008)

Publisher: Research Center in Gender Studies - Skopje and Euro-Balkan Institute 

Page Range: 1-36 (34-70)

Page Count: 36

Citation (Macedonian): Жарана Папиќ, „Опозицијата природа/култура како ,природна‘ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите“, превод од српски Душица Димитровска-Гајдоска, Идентитети: списание за политика, род и култура, т. 7, бр. 3 (зима 2008): 1-36 (34-70).

Downloads

Published

2008-06-01

How to Cite

Papić, Žarana, & Dimitrovska-Gajdoska, D. (2008). Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 7(3), 34-70. https://doi.org/10.51151/identities.v7i3.241

Most read articles by the same author(s)