Vol. 19 No. 1-2 (2022): Universality and the Future of Europe

					View Vol. 19 No. 1-2 (2022): Universality and the Future of Europe
  • Publisher: Institute of Social Sciences and Humanities - Skopje
  • Authors: Frank Engster, Joshua Clover, Katerina Kolozova, Zachary De Jong, Thomas Nail, Cary Wolfe, Ahmad Makia, Jeremy R. Smith, Нина Пауер, Томас Неил, Аленка Жупанчич, Катерина Колозова, Блер Тејлор.
  • Language: English/Macedonian
  • Publication Date: 2022
  • Page Count: 180

 

 

CONTENTS

I. ARTICLES IN ENGLISH LANGUAGE

Frank Engster: The Place of Capitalist Self-Critique [EN]

Joshua Clover: Parties of Order Right and Left [EN]

Katerina Kolozova: After Liberalism [EN]

Zachary De Jong The Withering away of which State? [EN]

Thomas Nail and Katerina Kolozova: The Swerve and Ancient Materialism [EN]

Cary Wolfe: Experimental Forest: Notes Toward an Installation [EN]

Ahmad Makia: The Extinctionist Man [EN]

I. ARTICLES IN MACEDONIAN LANGUAGE

Нина Пауер: Преиспитување на Вториот бран на феминизмот во светло
на неодамнешните контроверзи [MK]

Томас Неил Етиката: на смртта [MK]

Аленка Жупанчич: Рез на полот (во Лакановска смисла) [MK]

Катерина Колозова: Марксизам без филозофија и неговите феминистички импликации: Проблемот на социјалистичките проекти фокусирани кон субјективноста [MK]

Блер Тејлор: Од социјално дистанцирање до општествена трансформација [MK]

II. REVIEWS

Jeremy R. Smith: Freedom is a Point of Departure, Not a Horizon (a review of Gilles Grelet's Theory of the Solitary Sailor) [EN]

Published: 2022-12-02

Full Issue